dijous 7 juliol 2022
Inici Carta de Valors

Carta de Valors

La joventut del nostre país reivindica amb fermesa el dret a tenir els mecanismes necessaris per a construir amb autonomia el seu projecte de vida. Els i les joves han fet sentir la seva veu no només en la defensa dels seus interessos individuals sinó també mostrant la seva solidaritat i activisme tant pels drets i les llibertats col·lectives, com per la justícia social; demostrant, així, el seu compromís polític davant la societat. La Joventut Socialista de Catalunya assumeix el compromís de participar activament en la creació, defensa i difusió dels valors propis de l’esquerra catalanista. Com a joves socialistes ens sentim:

Socialistes: el nostre objectiu és aconseguir una societat més justa, equitativa, eficient i sostenible on homes i dones cooperin entre sí en base als principis de llibertat, igualtat i solidaritat. Els ideals i principis socialistes són els que han de guiar cap a un model econòmic sostenible en el que prevalguin la justícia social i la llibertat. Per això hem de lluitar contra una societat regida només per criteris de mercat i establir regles encaminades a aconseguir un major estat de benestar, restituir el progrés econòmic, assegurar la sostenibilitat i el respecte a la democràcia. Marxistes: el materialisme històric i la lluita de classes, així com la socialdemocràcia, i altres aportacions del pensament socialista, són la base de la nostra anàlisi de la realitat i ens proporcionen eines per entendre-la, defensar-la i canviar-la.

Demòcrates: Som joves socialistes i entenem la democràcia com la plena igualtat d’oportunitats entre les persones. La democràcia és el millor sistema per aconseguir el ple desenvolupament de les capacitats individuals i col·lectives i assolir i garantir la plena igualtat i oportunitats entre totes els persones. La divisió de poders, el sufragi universal, el pluralisme polític, la llibertat d’expressió de premsa i el respecte als drets humans són, entre molts altres elements indispensables que hem de defensar i difondre per tal d’assolir una societat més justa. Volem avançar cap a una societat que faci extensiva la presa de decisions democràtiques a tots els àmbits a àmbits com l’economia i l’empresa.

Igualitaris: en una societat lliure i democràtica és intolerable que hi hagi discriminacions a nivell de sexe, país d’ origen, orientació sexual i altres tipus de discriminació. No, és suficient que garantim aquesta igualtat n, més a nivell legal, sinó que hem de lluitar per aconseguir que sigui una igualtat real i que la societat sencera no toleri les desigualtats que encara existeixen.

Feministes: impulsar amb fermesa l’empoderament de la dona com a lluita per aconseguir la igualtat efectiva entre dones i homes. Com a essència mateixa de la nostra ideologia, hem de lluitar perquè aquesta sigui una realitat i no una fita en els àmbits socials, laborals i personals; a més d’aconseguir involucrar de manera activa al conjunt de la societat.

Republicans: creiem en la República com a model d’Estat, sense cap monarquia que tuteli la nostra democràcia. Perquè volem una democràcia avançada i plena de ciutadans i ciutadanes conscients, lliures i compresos, una societat sense cap discriminació per raó de naixement on la monarquia ha de ser superada. Per això els ciutadans i ciutadanes han d’escollir i poder ser escollits en igualtat d’oportunitats per a governar legítimament a través de la sobirania popular les seves institucions. Tot això creiem que va ser recollit en l’esperit de la Segona República a l’any 1931 i ha de guiar el nostre republicanisme.

Laïcistes: cal avançar cap a un Estat realment laic garantint la separació entre qualsevol confessió religiosa i l’Estat. Totes les religions existents s’han de tractar amb igual respecte però s’han de circumscriure a l’àmbit privat i no han de gaudir de cap tipus de privilegi.

Ecologistes: proclamem la necessitat de respectar i protegir el medi ambient i de limitar l’explotació dels recursos naturals. El nostre desenvolupament econòmic i social ha de ser sostenible i respectuós amb el medi natural per prevenir els efectes més negatius del Canvi Climàtic. Aquest  ha  de  ser  el  nostre  compromís  no  només  amb  la  nostra  generació,  sinó  amb  les properes generacions, ja que no hem d’hipotecar el seu futur.

Pacifistes: la JSC creu i defensa un model social en un context de pau, on cap persona,  organització o Estat  pugui exercir cap tipus d’imposició, ni cap forma de violència,  com a eina per  aconseguir els seus objectius o ideals.

Municipalistes: cal garantir el principi de subsidiarietat on els municipis són l’administració més propera i la que ha de donar resposta més directa als problemes concrets de la ciutadania. Per això, cal que es garanteixin els recursos necessaris perquè puguin atendre a les demandes dels veïns i veïnes donant uns serveis públics de qualitat.

Catalanistes: Catalunya és el nostre marc polític de referència i acció, la defensa de la identitat, cultura i llengua catalanes, juntament amb l’assoliment d’un model polític que permeti dotar-nos d’un autogovern suficient, són eixos fonamentals de la nostra lluita compartida pel reconeixement nacional del poble català.

Federalistes: l’organització territorial de l’Estat espanyol ha de ser federalista. Considerem el federalisme el millor instrument per a la plena expressió de les diferents identitats culturals i nacionals en un projecte comú.

Europeistes: creiem en una Europa cohesionada social, econòmica i políticament. La nostra implicació en la construcció europea serà incansable per tal de que Europa camini cap a un marc constitucional que garanteixi, mitjançant institucions polítiques fortes, la justícia social, i els drets civils per a tota la ciutadania, en el marc de la igualtat i la millora democràtica.

Internacionalistes: La globalització de les relacions socials, polítiques i econòmiques que s’han anat teixint en les últimes dècades han provocat una creixent interdependència entre els diferents pobles, regions i països del món, així com ha generat les oportunitats per organitzar-nos i coordinar-nos internacionalment per aconseguir unes decisions més justes a nivell global. Hem d’enfortir les institucions internacionals per tal de poder decidir el nostre futur col·lectiu en el procés de globalització i disminuir els seus efectes negatius.

Animalistes: La sensibilitat envers als animals a la societat requereix un impuls per part dels i les joves socialistes per reivindicar i defensar els seus drets i garantir una millora en la seva qualitat de vida. Per aquest motiu, la JSC es considera capaç de liderar el moviment en pro dels animals.

Carta de valors aprovada en el 16è Congrés de la JSC