Dilluns 26 febrer 2024
Inici Propostes Electorals JSC

Propostes Electorals JSC

Programa eleccions autonòmiques 2021

Programa electoral JSC 2021

Descarrega-ho en .pdf

JSC Programa Electoral 2021

Programa eleccions generals 2019

1) Reforma Constitucional La Constitució del 78 ha caducat. Més de dos terços de la ciutadania no l’ha pogut votar. El model territorial del 78 ja no és suficient i és necessari avançar cap a un veritable Estat Federal que reconegui la plurinacionalitat d’Espanya.

2) Proporcionalitat a la Llei Electoral S’ha de modificar la Llei Electoral per a garantir una representació veritablement proporcional de la ciutadania a les Corts i corregir els biaixos que han menystingut el vot de les províncies més poblades. El vot de tothom val el mateix.

3) Estat Social El model territorial ha de ser més que un encaix territorial. El federalisme ens aporta els elements fiscals i polítics per blindar i garantir els drets i serveis socials. L’habitatge, la salut, l’educació i la dependència han de ser reconeguts com a drets fonamentals, protegits i garantits per la Constitució.

4) Estat Laic La laïcitat garanteix la llibertat de consciència de tots i totes. Cadascun és lliure de creure o no creure. Exigim la derogació immediata dels Acords entre l’Estat espanyol i el Vaticà i el reconeixement explícit de la laïcitat de l’Estat Espanyol a la constitució.

5) Garantia Juvenil L’aplicació de la Garantia Juvenil en mans de PP i del Govern de Catalunya ha estat una oportunitat per omplir butxaques d’empreses pervertint l’objectiu real d’aquesta política europea. L’aplicació de la Garantia Juvenil ha de canviar i aplicar-se per allò que va ser creada: protegir la joventut aturada i garantir el retorn dels i les joves que van marxar. Cal recuperar el talent perdut.

6) Derogació de la Reforma Laboral i acabar amb la dualitat del mercat de treball S’ha de derogar la Reforma Laboral del PP i crear un mercat de treball que acabi amb els desequilibris limitant diferències de drets entre tipologies de contracte i incentivar la contractació indefinida.

7) Salari 1:12 Proposem la instauració de mecanismes d’equitat salarial per ajustar l’escala retributiva d’una empresa o una institució. Ningú hauria de guanyar en un mes el que cap de seus semblants guanya en un any.

8) Lluita contra els falsos autònoms Qui facturi més del 75% d’un mateix client, li ha de ser aplica’t l’Estatut dels Treballadors i garantir, per tant, el dret individual a vaga. El treball autònom no pot ser una excusa per l’estalvi dels costos laborals a les empreses. La figura del TRADE (Treballador Autònom Econòmicament Dependent) ha de desaparèixer.

9) Remodelació del sistema de pensions Considerem injust el sistema de pensions actual i considerem que cal reformular-lo per a evitar una bretxa generacional en el futur.

11) Representació jove a les empreses Importar i adaptar el model de representació de comitès joves a les empreses. Permetent així als joves treballadors, becaris i estudiants de FP Dual tindre veu a les seves empreses amb un comitè propi. Utilitzant com a referència el model JAV d’Alemanya.

12) Lluita contra el frau en les contractacions Ampliant la quantitat d’inspeccions, facilitant i agilitzant les vies de denúncia. Posant especial èmfasi en els contractes temporals, ja que és en el que es troba el major percentatge de frau.

13) Pràctiques formatives justes Les pràctiques formatives no han de servir per encobrir mà d’obra gratuïta i precària. S’ha de limitar encadenar un contracte de formació darrere un altre. Crearem l’Estatut del Becari, que servirà com a marc que garanteixi la qualitat de les pràctiques, protegeixi l’estudiant i els seus drets i estableixi un import mínim de beca en relació amb les hores treballades.

14) Contractació pública responsable El sector públic ha de mantenir una ètica i responsabilitat social exemplar en la contractació de persones i serveis. Per això són necessàries clàusules que fomentin la contractació de joves i altres sectors socials en risc per part d’entitats i empreses públiques o finançades amb diners públics.

15) Contra l’Exili Econòmic del Talent Jove El retorn de la joventut exiliada per la falta de feina i oportunitat ha de ser una prioritat pel Govern Central. Proposem la creació d’un fons d’ajudes per la recuperació del talent exiliat fomentant la seva contractació.

17) Apostar per polítiques de control i limitació dels augments abusius del preu del lloguer S’ha de fomentar l’habitatge social públic i de lloguer, com a element d’emancipació juvenil. Cal establir mecanismes d’auto-regulació dels preus del lloguer, basats en incentius fiscals, recuperant la reducció del 100% de l’IRPF, en lloguers a menors de 30 anys que passaria a augmentar-se fins els 35 anys.

18) Penalització als pisos buits S’ha de perseguir i penalitzar econòmicament a les entitats financeres i fons d’inversió que mantinguin borses de pisos buits. La recaptació d’aquestes multes ha de revertir en polítiques socials. Les entitats financeres i fons d’inversió que hagin rebut ajuts públics han de posar els pisos buits al servei públic.

19) Parc d’habitatges públics Modificar la tendència a oferir els habitatges de parc públic en condició de venda i lloguer. Cal que el parc d’habitatge sigui, mínim, d’un 70%, facilitant així l’accés als joves al parc d’habitatge públic.

20) Llei de Segona Oportunitat Cal una autèntica Llei de Segona Oportunitat, que inclogui la dació en pagament, per tal d’aconseguir mecanismes que permetin a les famílies sobre-endeutades de manera fortuïta, la possibilitat de liquidació del deute i adquirir un lloguer social. S’ha de garantir un suport per poder tornar a començar de nou, tant en les llars, en les petites empreses o en la vida a aquelles persones que han estat perjudicats per l’assumpció de riscos imprudents per part dels bancs.

21) Persecució del frau fiscal Reforçarem els instruments de control per evitar el frau fiscal, augmentarem el cos de funcionaris encarregats de la inspecció i gestió tributària i incrementarem les sancions per a aquells fraus clarament dolosos. Mai més una amnistia fiscal.

22) Retorn dels rescats a la banca Exigim que la banca beneficiada de rescats multimilionaris retorni el capital públic un cop recuperada certa normalitat. Mentre un banc o una caixa estigui intervinguda per capital públic hi ha d’haver total transparència i control i la seva activitat s’ha d’orientar cap a un benefici col·lectiu.

23) Reforma de l’IRPF S’han d’eliminar exempcions i privilegis anacrònics que només beneficien als que més tenen. S’han de reorientar els tipus aplicables cap a una estructura més equitativa i redistributiva, mitjançant un augment dels trams.

24) Fiscalitat justa, equitativa i redistributiva. Els productes de primera necessitat així com la cultura han de quedar protegits i han de ser d’accés per a tothom. Apostem per un model redistributiu on qui més te és qui més paga i en aquest sentit, proposem l’ increment de l’IVA al 22% per als productes de luxe. Equiparació de la tributació de les SICAV amb la tributació dels rendiments del capital de l’IRPF. El copagament ha de quedar exclòs de qualsevol política pública de benestar.

25) Impostos a l’Església Catòlica És injust que l’Església Catòlica tingui privilegis fiscals. S’han de gravar les propietats de l’Església com a qualsevol altra entitat i eliminar la casella de donació específica a la declaració de la renda.

26) Protecció i futur del Sector Primari Defensarem a la Unió Europea la Política Agrària Comuna (PAC) que vagi en la línia dels objectius d’Europa 2020. De forma paral·lel, és necessària una estratègia estatal de reconversió del sector primari per reduir la seva dependència dels fons europeus i fer-lo atractiu per les noves generacions.

27) Re-industrialització L’Estat ha de prioritzar una política d’activació econòmica de caràcter sectorial per prioritzar les inversions a les empreses dels àmbits de la indústria d’automoció de valor afegit, l’agroalimentació i les energies renovables, sectors que més inversions estrangeres atrauen i amb major capacitat d’exportació.

28) R+D fins al 2% del PIB Per modernitzar el model productiu de l’Estat la recerca i la innovació ha de ser una prioritat política de primer ordre. Per assolir el 2% del PIB cal la inversió directa de les administracions públiques i l’articulació entre empreses, universitats i centres tecnològics.

29) Inversió en talent científic Augmentarem el número i quantia de les beques pre-doctorals i post-doctorals per enfortir el teixit investigador i rejovenir la plantilla de les nostres universitats.

30) Banca Pública Una veritable banca pública orientada a l’interès general amb un doble objectiu: dotar a l’economia productiva del crèdit necessari en temps de crisi i reorientar amb el crèdit públic el model productiu en temps de bonança. El sistema financer no se’l pot controlar només amb la regulació, també cal crear una alternativa fora dels mercats privats.

31) Vot als 16 anys L’exercici del vot és la màxima expressió de la condició de ciutadania. Volem el vot als 16 per reconèixer als i les joves com a ciutadans de ple dret i per promocionar el paper actiu de la joventut a la societat.

32) Joves fins als 35 Proposem la unificació de l’edat en ajudes, tràmits i abonaments públics per a joves als 35, tal com marca l’UE.

33) Dret a morir dignament Defensem la regulació de l’eutanàsia activa com a mitjà per a poder garantir la mort digna amb el mínim patiment possible.

34) Avortament lliure Reforma de l’actual Llei de salut sexual i reproductiva i d’interrupció voluntària de l’embaràs per aconseguir novament que les noies majors de 16 anys tinguin dret a decidir sobre el seu propi cos. La formació afectiva-sexual és imprescindible.

35) Llei d’Igualtat de tracte Impulsarem una Llei d’Igualtat de Tracte que penalitzi (tipificant en el Codi Penal) als atacs LGTBIfòbics en qualsevol de les seves expressions fent un especial incís en les agressions físiques que estan patint moltes persones del col·lectiu.

36) Memòria Històrica Defensem la Llei de Memòria Històrica i la seva aplicació exhaustiva a més d’exigir l’anul·lació dels judicis als assassinats pel franquisme i considerem necessari la restauració del seu honor.

37) NO a Ley Mordaza La Ley Mordaza és un dèficit democràtic que s’ha de derogar. S’ha de garantir la llibertat d’expressió i manifestació, així com el dret i com la pluralitat i llibertat de premsa als mitjans de comunicació, especialment als públics. Així mateix ens posicionem radicalment en contra de les anomenades “devolucions en calents” contemplades en aquesta llei.

38) NO a la LRSAL És imprescindible derogar la llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local. Hem de defensar les competències locals, que són les que aporten, de forma més directa, la solució a les necessitats dels ciutadans i ciutadanes.

39) Una Justícia més transparent L’elecció dels membres que integraran el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) haurà de realitzar-se de manera més transparent, garantint debats oberts sobre les persones que aspiren a formar-ne part, amb un model similar a l’elecció dels comissaris europeus.

40) Justícia igual per a tothom Tothom ha de ser igual davant la llei i per això eliminarem la inviolabilitat del Cap d’Estat. L’accés a la justícia ha de ser igual per a tothom i per això ha de ser universal i gratuït. Eliminarem totes les taxes judicials.

41) Llei de Costes Cal regular amb fermesa el domini públic de les costes i la preservació i restitució dels espais naturals costaners, evitant la destrucció d’hàbitats i paisatges per construccions i usos il·legals i que permeti gaudir a tota la ciutadania de l’ús democràtic de les costes i les platges.

42) Derogació de la Ley de Montes Els boscos són un patrimoni comú que s’ha de protegir de l’especulació i l’ interès econòmic depredador. S’han de promocionar les activitats responsables que permeten la reproducció i manteniments dels boscos com la silvicultura o la ramaderia.

43) Ofensiva legal per l’energia verda El model energètic ha d’evolucionar cap a la generació distribuïda d’energia verda i el foment de l’auto producció. Derogarem de l’impost al Sol i aprovarem totes les lleis necessàries per garantir la sobirania energètica.

44) Producció pública d’energia renovable L’Estat Espanyol està segrestat pel deute causat pel dèficit tarifari. Proposem la inversió en producció pública d’energia renovable per acabar amb la submissió al sector elèctric, posar fi a l’espoli tarifari i reduir la dependència energètica de país.

45) Apagada Nuclear Definitiva Hem de renunciar a l’energia nuclear i tancar totes les centrals nuclears de l’Estat sense cap tipus de pròrroga. L’energia nuclear no és més barata. Només subsidia els alts costos de seguretat sobre els pressupostos futurs. És una condemna per les properes generacions.

46) La crueltat no és cultura Cap mostra de maltractament animal pot rebre fons públics. Tota tradició o festa que maltracti animals per diversió ha de deixar de considerar-me patrimoni cultural i per tant s’han de retirar tots els reconeixements o insígnies.

47) Pacte d’Estat contra la violència de gènere Cal realitzar un acord d’Estat entre agents socials i polítics per tenir un compromís consensuat i ampli per la prevenció i l’eradicació de totes les violències envers les dones amb un pressupost i accions concretes. Proposem el reconeixement automàtic dels menors víctimes de violència de gènere com a tals.

48) La transsexualitat no és una malaltia Lluitarem perquè s’aprovi una llei que despatologitzi la transsexualitat i reconegui el dret a l’autodeterminació de gènere, seguint l’exemple de la Llei Integral de Transsexualitat aprovada pel Parlament d’Andalusia.

49) Eradicació de l’explotació sexual És necessari canviar l’estructura social de dominació que fa possible el consum sexual de les persones a través d’una legislació que persegueixi l’explotació sexual, penalitzant la compra de serveis sexuals i donant suport a les víctimes d’explotació.

50) Educar en igualtat Cal que la coeducació formi part transversal del sistema educatiu, amb accions concretes com l’assignatura de Educación para la Ciudadanía i l’obligació de fer plans de coeducació a tots els centres.

51) Millora de la imatge pública de les dones Creació d’un observatori per tal de detectar la denigració cap a les dones als mitjans de comunicació per eradicar la cosificació del cos de les dones i dignificar la seva imatge pública.

52) Dones directives Més presència de dones directives dins de l’Administració Pública i que empreses del sector privat per a mantenir l’ igualtat de gènere en la projecció pública i la presa de decisions.

53) Permisos de paternitat i adopció iguals i intransferibles S’ha d’expandir decididament una nova cultura de la coresponsabilitat on els homes han d’assumir un paper proactiu. Alhora, l’Estat ha de garantir l’accés a permisos i mesures de conciliació per homes i dones.

54) Impulsar una Llei d’Igualtat Salarial On es penalitzi a totes aquelles empreses que paguin menys a les dones que als homes que realitzin una mateixa feina.

55) 7% del PIB en Educació La inversió pública en Educació d’arribar al 7% en dues legislatures. Una educació pública de qualitat és garantia de futur i de cohesió social, per això, cal un finançament públic suficient i sostenible.

56) Més professorat L’actiu més important del sistema educatiu són els seus professionals. Una taxa de reposició que garanteixi el relleu generacional a les pissarres i a la vegada permeti millorar els ratis professor-alumne és imprescindible per mantenir un sistema d’educació de qualitat.

57) Educació 0-3 anys universal, pública i gratuïta La inversió en educació per combatre les desigualtats és més efectiva com més aviat es faci, per tant res garanteix la igualtat com assegurar que tothom pot enviar els seus fills i filles a l’escola ben aviat.

58) Escola rural El dret a rebre una educació de qualitat ha de ser independent tant de qüestions econòmiques com territorials. L’escola rural és un element vertebrador imprescindible per a construir una societat on tots els seus membres ho siguin de ple dret.

59) NO a la LOMCE Entenem l’educació com un servei bàsic garantia per a la igualtat i el futur dels nostres joves. Defensem una escola pública catalana, inclusiva, laica, de qualitat, integradora i de proximitat. Qualsevol reforma educativa ha d’estar basada en el consens i el diàleg ambla comunitat educativa.

60) Sistema de Beques Integral i Equitatiu Les beques han de servir per pal·liar les insuficiències econòmiques que dificultin l’accés a la universitat, no han de ser concebudes com a premi ni com a caritat, sinó com un dret. Les beques han de contemplar totes les necessitats i costos (matricula, material, salari, transport i allotjament) de l’estudiant.

61) Beques Sèneca Reimplantarem les beques Sèneca. No pot ser que l’intercanvi entre universitats de l’Estat espanyol estigui limitada a uns pocs privilegiats que s’ho poden pagar. Hem d’afavorir que els estudiants puguin moure’s d’universitat.

62) Baixada de Taxes Universitàries Entenem la universitat com un bé comú, que és necessari un accés equitatiu i major de la població a estudis superiors per benefici del conjunt de la societat. Correspon per tant al poder públic garantir el finançament, i no a les butxaques dels estudiants.

63) Democràcia Universitària Canviarem la composició actual dels Consells Socials, a fi de què representin realment a la societat, i no a un col·lectiu molt concret i allunyat de la majoria social com obliga la Llei.

64) Gratuïtat de la Formació Professional Avançar en la qualitat a través de l’equitat donant resposta com a servei públic i contribuir a la millora de la qualificació dels treballadors i les treballadores per tal de desenvolupar-se professionalment i personalment.

65) FP Dual de qualitat Fomentar les relacions dels estudiants amb empreses on es complementi la formació i on les condicions siguin pactades i reflectides a convenis supervisats pels representants legals dels treballadors i els comitès joves, i amb la creació prèvia d’una llei d’FP dual estatal i el reconeixement legal a l’Estatut dels Treballadors. La base de la re-industrialització és la mà d’obra ben qualificada.

66) Sindicats a la FP Dual Aquestes organitzacions han de ser part fonamental en l’assessorament i supervisió dels contractes entre alumnat i empresa per tal de garantir els drets i deures equiparables als contractes de treball.

67) Sanitat Pública Eliminació de MUFACE, MUGEJU i ISFAS. Els que estiguin sota la seva cobertura, passaran a formar part del sistema públic de salut. És una incoherència que els treballadors públics es facin servir per la sanitat privada.

68) Equitat del sistema sanitari L’estat ha de garantir l’equitat del sistema sanitari on l’accés a la cartera bàsica de serveis, marcada pel consens de totes les comunitats, sigui igual per tots els ciutadans independentment d’on visquin.

69) Open data i transparència Tota informació generada per entitats finançades amb diners públics ha de poder ser accessible, utilitzada i controlada pel col·lectiu de la societat com a mesura de transparència i control. Des dels pressupostos fins als informes tècnics o les dades de recerca.

70) Control dels lobbies S’ha de controlar la relació entre lobbies i les institucions públiques per garantir la igualtat d’oportunitats a tots els actors afectats per una decisió institucional. Aprovarem una Llei de Transparència que obligui al registre de lobbies i la confecció d’informes de transparència sobre les relacions i interesso dels lobbies.

71) Llei contra la corrupció Reformarem el règim d’incompatibilitats dels càrrecs de qualsevol organisme públic. A més ampliarem el termini de prescripció dels delictes de corrupció.

72) Pressupostos participatius Realitzarem les modificacions legals perquè els Pressupostos, inclosos els Generals de l’Estat, estiguin sotmesos a mecanismes de participació per part de la ciutadania.

73) Propietat Intel·lectual Reforma de la Llei de Propietat Intel·lectual per derogar el cànon AEDE, que grava obres i continguts encara que hagin estat posats en obert pels creadors.

74) Promoció de Creative Commons Promoció de l’ús i difusió de material i obres amb llicències Creative Commons com a alternativa als abusos i re-pagaments editorials (sobretot a les universitats).

Descarrega-ho en .pdf

JSC Programa Electoral 28A

Manifest Municipalista 2019

La Joventut Socialista de Catalunya volem ser la veu dels i les joves dels nostres municipis, capdavanters en la gestió i en l’impuls de les polítiques juvenils.

Som conscients de la importància dels ajuntaments a l’hora d’impulsar aquestes polítiques i d’assumir competències, que en molts casos sense ser municipals són oblidades pel Govern de la Generalitat, obligant als municipis a fer esforços econòmics i personals per dur-les a terme.

El principal objectiu de les polítiques de joventut és facilitar l’emancipació dels i les joves i la seva preparació com a ciutadans i ciutadanes de ple dret.

Tanmateix, la generació de joves actuals no tenim les coses fàcils. L’elevat atur juvenil, més del 34% entre menors de 25 anys, les condicions laborals cada cop més precàries: 9 de cada 10 contractes són temporals i gairebé 50 % d’aquests són per dies o per setmanes. La fuita de talents, les taxes universitàries més cares de l’Estat i l’elevat preu de l’habitatge fa de nosaltres una generació precària, en molts casos en risc d’exclusió social i, per tant, fa impossible que puguem decidir en llibertat el nostre present i el futur. Segurament la generació millor preparada és una generació hipotecada de per vida davant la inactivitat del Govern de la Generalitat per trobar solucions i donar-nos una sortida digna.

Des dels Ajuntaments cal fer polítiques que abordin des de la integralitat tots els aspectes de la vida quotidiana de la joventut, que l’ajudin en aquest camí cap a l’emancipació, mitjançant polítiques de foment de la participació juvenil, l’accés a la cultura, el lleure, la mobilitat tant l’obligada com internacional, de creixement social i personal, de salut i esports…Els ajuntaments socialistes, amb el nostre model d’oficines d’emancipació i de punts d’informació juvenil són un exemple per a municipis d’arreu de l’estat i considerem imprescindible la seva creació allà on encara no existeixin.

La JSC als municipis hem de vetllar perquè s’apliquin les polítiques que els i les joves necessitem. Cal que ens comprometem des de l’inici sobre allò que creiem prioritari per tal de garantir que tant el present com el futur dels i les joves a cada ciutat i poble estigui a les seves mans.

Per tot això la Joventut Socialista de Catalunya proposem:

EDUCACIÓ I FORMACIÓ

L’educació de qualitat garanteix la igualtat d’oportunitats
És per això que proposem la creació de programes d’acompanyament a l’estudi per evitar l’abandonament escolar prematur i la creació de PFIs que s’adaptin a les necessitats del territori que facilitin la incorporació dels joves al mercat laboral. Foment de l’orientació acadèmica, així com de l’FP i promoure la contractació municipal dels i les alumnes de l’FP dual.
Realització de cursos i tallers per adaptar-nos i oferir competències en temes tecnològics punters (robòtica, impressió i disseny 3D, videojocs…).
Promoure els premis excel·lència pels estudiants amb millors expedients acadèmics d’ESO i Batxillerat, així com promoure ajuts per a la finalització dels estudis superiors

EMANCIPACIÓ JUVENIL

Dret a un treball digne
Foment de les polítiques actives que generin ocupació i permetin la inserció laboral. Plans ocupacionals reservats a menors de 30 anys i foment de la contractació de joves a les empreses locals mitjançant subvencions per a la creació de llocs de treball.
És imprescindible l’assessorament laboral, així com oferir cursos formatius adreçats a la cerca de feina.

Dret a l’habitatge i a poder desenvolupar el nostre projecte de vida
Promovem la creació de parcs d’habitatges públics municipals amb un percentatge reservat per als i les joves dels municipis, siguin de lloguer o compra.
Creació de noves ajudes per a l’emancipació dels joves per part de l’Administració local. Fomentar les oficines locals d’habitatges i fer que siguin un element útil i atractiu per al jovent del municipi.

CULTURA I LLEURE

La cultura ens fa més lliures
Hem de garantir l’accés a la cultura, a la creació cultural i a l’oci saludable. Així com fomentar l’educació en el lleure. Són eines imprescindibles per garantir la cohesió social.
Proposem un oferta adreçada a joves dels municipis, en tots els àmbits, per garantir l’accés. Ja sigui de forma gratuïta o mitjançant preus adreçats a joves.
Foment del Carnet Jove Municipal, per obtenir descomptes i generar activitat jove al municipi.

FEMINISME I LGTBI+

Ciutats i pobles igualitaris, on tothom tingui mateixos drets i oportunitats
Cal posar en marxa polítiques transversals per donar visibilitat al col·lectiu LGTBI+ així com educar en el feminisme.
Creació d’un protocol per establir el circuit d’actuació davant de possibles situacions de risc en l’oci nocturn i en altres esdeveniments multitudinaris contra agressions LGTBIfòbiques i masclistes.
Implantar un servei tant de Dones com de LGTBI+ que doni suport a la ciutadania, assessorament i resposta a les necessitats dels i les joves.
La regidoria LGTBI+ i de feminisme són imprescindibles.

MOBILITAT

Mobilitat sostenible i accessible.
Foment del transport públic, garantint la mobilitat obligada interna i intermunicipal. Cal fomentar la T-Jove municipal.
Pel que fa a la mobilitat internacional, cal donar el servei mitjançant assessories de mobilitat i oferir beques per fomentar l’estudi de les llegües estrangeres. Una millor formació és garantia d’èxit en un futur.

DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA I TRANSPARÈNCIA

Transformem la relació entre la ciutadania i l’ajuntament
Més participació, més transparència i més eficiència i un compromís ètic per millorar la democràcia local. És imprescindible fomentar l’associacionisme juvenil per implicar els i les joves a la societat que els envolta i als seus pobles i ciutats.

Descarrega-ho en .pdf

JSC Manifest Municipalista 2019

Eleccions al Parlament 2017

Reconstruïm el Pacte Social

Estat Federal

 • Reforma constitucional per configurar una organització política adient per un Estat com el nostre, que compta amb nacions i realitats diverses: l’Estat Federal.
 • Configuració del Senat per esdevenir una cambra de representació política dels diferents territoris: Consell Federal.
 • Nova concepció de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya: Constitució de l’Estat Federal. Aprovació pels Estats Federats en el marc de la clara determinació competencial que haurà d’establir la Constitució.
 • Reconeixement de les particularitats nacionals, culturals i lingüístiques de Catalunya, en el marc d’un Estat plurinacional, pluricultural i plurilingüístic.
 • Assignació dels recursos adequada i sistema de finançament just, basat en els principis d’ordinalitat, autonomia financera, suficiència i solidaritat

Rescat de persones i Habitatge

6. Garantir una segona oportunitat a les persones endeutades; les persones i les famílies han de poder liquidar els deutes vinculats amb l’habitatge habitual.

 • Moratòria dels desnonaments per les famílies en risc d’exclusió social.
 • Efectiva i obligatòria oferta de lloguer social com a mesura prèvia al desnonament. La cessió en regim de lloguer social serà en tot cas obligatòria quan hi visqui una unitat familiar en risc d’exclusió.
 • Sancions a les entitats financeres, immobiliàries i els fons d’inversió, en definitiva, els grans tenidors d’habitatge, que forcin desnonaments de primeres residencies o que no compleixin amb la submissió a mediació prèvia o l’oferta de lloguer social.
 • Posar fi a la pobresa energètica: necessari impuls del fons social per compensar els impagaments dels rebuts d’aigua, llum i gas. Aquest mecanisme implica que les empreses subministradores han de constituir un fons de cara a recorre al mateix davant els impagaments de les llars que pateixin aquesta situació.
 • Reforç del protagonisme dels Ajuntaments en l’adjudicació d’habitatge i lloguer social

Ocupació

 • Pujada del SMI fins a 1000€
 • Creació de plans d’ocupació local per la gent jove
 • Ofensiva legislativa i fiscal contra la dualitat del mercat laboral i contra els contractes temporal precaritzadors.
 • Suport a la joventut emigrant a que viu l’exili econòmic amb la creació de l’Oficina de Mobilitat Laboral Juvenil per facilitat el seu retorn
 • Contractació pública responsable, impulsant clàusules i quotes socials (joves, aturats de llarga durada i persones amb diversitat funcional)

Ensenyament i Recerca

 • Promoció de l’FP i eliminació de taxes
 • Reforma de la governança de les universitats per re‐orientar‐les als interessos generals de lasocietat, respectant la democràcia interna i la autonomia universitària.
 • Reducció de taxes universitàries i fraccionament de la matrícula en 10 mensualitats
 • Més diners per al programa ERASMUS i altres beques de mobilitat internacional
 • Ampliació dels ajuts a la recerca d’investigadors novells i post‐doctoral així com els programes de retenció de talent.
 • Eliminació dels contractes dels “falsos associats” i millora de les condiciones laborals del professorat per garantir la qualitat de l’ensenyament

Model económic sostenible

 • Regulació i promoció de l’economia col∙laborativa i l’economia social per reforçar la recuperació econòmica
 • Producció pública d’energia, promoció d’iniciatives de generació distribuïda d’energia verda i suport a l’autoproducció i el cooperativisme energètic
 • Des‐privatització de les companyies d’aigües a tot el territori i nou model de bo social per garantir l’accés als subministraments bàsics contra la pobresa energètica

Transparència

26. Transparència generalitzada dels pressupostos, convenis i licitacions de les institucions públiques a més de exigir declaracions de béns als representants públics

27. Restricció de la despesa electoral ordinària i major control de les finances dels partits 28. Impuls a l’ús de open data i de open‐source software a les institucions

Ciutadanía

 • Vot a partir dels 16
 • Implantació progressiva del e‐govern i la ciutadania digital seguint el model d’Estònia
 • Adequació de la normativa d’igualtat de tracte per incloure la persecució de discursos i actitud racistes, xenòfobes i populistes que alimentin l’odi i la desconfiança vers pluralitat
 • Tancament dels CIE
 • Assistència urgent, social i psicològica, per combatre la greu situació dels menors immigrants no acompanyats i indocumentats que estan arribant a Catalunya en un greu risc d’exclusió. Cal destinar més recursos que garanteixin la immediata tutela de la DEGAIA i la veloç assignació d’un centre de protecció de menors, així com la necessària atenció que requereixen.