El món que imagines és socialista

0
731

Propostes Electorals de la JSC per les Eleccions Generals 2015

1) Reforma Constitucional La Constitució del 78 ha caducat. Més de dos terços de la ciutadania no l’ha pogut votar. El model territorial del 78 ja no és suficient i és necessari avançar cap a un veritable Estat Federal que reconegui la plurinacionalitat d’Espanya.

2) Proporcionalitat a la Llei Electoral S’ha de modificar la Llei Electoral per a garantir una representació veritablement proporcional de la ciutadania a les Corts i corregir els biaixos que han menystingut el vot de les províncies més poblades. El vot de tothom val el mateix.

3) Estat Social El model territorial ha de ser més que un encaix territorial. El federalisme ens aporta els elements fiscals i polítics per blindar i garantir els drets i serveis socials. L’habitatge, la salut, l’educació i la dependència han de ser reconeguts com a drets fonamentals, protegits i garantits per la Constitució.

4) Estat Laic La laïcitat garanteix la llibertat de consciència de tots i totes. Cadascun és lliure de creure o no creure. Exigim la derogació immediata dels Acords entre l’Estat espanyol i el Vaticà i el reconeixement explícit de la laïcitat de l’Estat Espanyol a la constitució.

5) Garantia Juvenil L’aplicació de la Garantia Juvenil en mans de PP i CiU ha estat una oportunitat per omplir butxaques d’empreses pervertint l’objectiu real d’aquesta política europea. L’aplicació de la Garantia Juvenil ha de canviar i aplicar-se per allò que va ser creada: protegir la joventut aturada.

6) Derogació de la Reforma Laboral i acabar amb la dualitat del mercat de treball S’ha de derogar la Reforma Laboral del PP i crear un mercat de treball que acabi amb els desequilibris limitant diferències de drets entre tipologies de contracte i incentivar la contractació indefinida.

7) Salari 1:12 Proposem la instauració de mecanismes d’equitat salarial per ajustar l’escala retributiva d’una empresa o una institució. Ningú hauria de guanyar en un mes el que cap de seus semblants guanya en un any.

8) Pujada del SMI fins al 60% del salari mitjà Defensem una pujada del salari mínim interprofessional fins a un llindar que garanteixi les condicions d’existència d’acord amb els estendards de vida del país.

9) Lluita contra els falsos autònoms Qui facturi més del 75% d’un mateix client, li ha de ser aplica’t l’Estatut dels Treballadors i garantir, per tant, el dret individual a vaga. El treball autònom no pot ser una excusa per l’estalvi dels costos laborals a les empreses.

10) Remodelació del sistema de pensions Considerem injust el sistema de pensions actual i considerem que cal reformular-lo per a evitar una bretxa generacional en el futur. Proposem que l’educació postobligatòria computi per les nostres futures pensions. El model de pensions s’ha d’adaptar al model contractual actual.

11) Representació jove a les empreses Importar i adaptar el model de representació de comitès joves a les empreses. Permetent així als joves treballadors, becaris i estudiants de FP Dual tindre veu a les seves empreses amb un comitè propi. Utilitzant com a referència el model JAV d’Alemanya.

12) Lluita contra el frau en les contractacions Ampliant la quantitat d’inspeccions, facilitant i agilitzant les vies de denúncia. Posant especial èmfasi en els contractes temporals, ja que és en el que es troba el major percentatge de frau.

13) Pràctiques formatives justes Les pràctiques formatives no han de servir per encobrir mà d’obra gratuïta i precària. S’ha de limitar encadenar un contracte de formació darrere un altre. Crearem l’Estatut del Becari, que servirà com a marc que garanteixi la qualitat de les pràctiques, protegeixi l’estudiant i els seus drets i estableixi un import mínim de beca en relació amb les hores treballades.

14) Contractació pública responsable El sector públic ha de mantenir una ètica i responsabilitat social exemplar en la contractació de persones i serveis. Per això són necessàries clàusules que fomentin la contractació de joves i altres sectors socials en risc per part d’entitats i empreses públiques o finançades amb diners públics.

15) Contra l’Exili Econòmic del Talent Jove El retorn de la joventut exiliada per la falta de feina i oportunitat ha de ser una prioritat pel Govern Central. Proposem la creació d’un fons d’ajudes per la recuperació del talent exiliat fomentant la seva contractació.

16) Herència Universal Establirem una Herència Universal per a joves que finalitzin l’educació secundària postobligatòria per desincentivar el fracàs escolar i ajudar a endegar el seu projecte vital personal.

17) Re-instauració de les ajudes al lloguer per a jovesReclamem la re-instauració de les ajudes al lloguer per a joves i la recuperació de la Renta Bàsica d’Emancipació que ens ha de permetre accedir a habitatges en millors condicions. S’ha de fomentar l’habitatge públic i social mitjançant ajudes i incentius fiscals.

18) Penalització als pisos buits S’ha de perseguir i penalitzar econòmicament a les entitats financeres que mantinguin bosses de pisos buits. La recaptació d’aquestes multes ha de revertir en polítiques socials. Les entitats financeres que hagin rebuts ajuts públics han de posar els pisos buits al servei públic.

19) Parc d’habitatges públics Modificar la tendència a oferir els habitatges de parc públic en condició de venda, obligant que la major part, mínim el 70%, siguin de lloguer social. Facilitant així l’accés als joves al parc d’habitatge públic.

20) Llei de Segona Oportunitat Cal una autèntica Llei de Segona Oportunitat, que inclogui la dació en pagament, per tal d’aconseguir mecanismes que permetin a les famílies sobreendeutades la possibilitat de liquidació del deute i adquirir un lloguer social. S’ha de garantir un suport per poder tornar a començar de nou, tant en les llars, en les petites empreses o en la vida a aquelles persones que han estat perjudicats per l’assumpció de riscos imprudents per part dels bancs.

21) Persecució del frau fiscal Reforçarem els instruments de control per evitar el frau fiscal, augmentarem el cos de funcionaris encarregats de la inspecció i gestió tributària i incrementarem les sancions per a aquells fraus clarament dolosos. Mai més una amnistia fiscal.

22) Retorn dels rescats a la banca Exigim que la banca beneficiada de rescats multimilionaris retorni el capital públic un cop recuperada certa normalitat. Mentre un banc o una caixa estigui intervinguda per capital públic hi ha d’haver total transparència i control i la seva activitat s’ha d’orientar cap a un benefici col·lectiu.

23) Reforma de l’ IRPF S’han d’eliminar exempcions i privilegis anacrònics que només beneficien als que més tenen. S’han de reorientar els tipus aplicables cap a una estructura més equitativa.

24) Impostos justos i equitatius És imprescindible recuperar l’impost de Patrimoni i garantir la seva aplicació sobre les grans fortunes. S’ha d’establir l’Iva superreduït en béns de primera necessitat, un l’Iva cultural al 6% i increment de l’Iva al 22% per als productes de luxe. Equiparació de la tributació de les SICAV amb la tributació dels rendiments del capital de l’ IRPF. El copagament ha de quedar exclòs de qualsevol política pública de benestar.

25) Impostos a l’Església Catòlica És injust que l’Església Catòlica tingui privilegis fiscals. S’han de gravar les propietats de l’Església com a qualsevol altra entitat i eliminar la casella de donació específica a la declaració de la renda.

26) Protecció i futur del Sector Primari Defensarem a la Unió Europea la Política Agrària Comuna (PAC) que vagi en la línia dels objectius d’Europa 2020. De forma paral·lel, és necessària una estratègia estatal de reconversió del sector primari per reduir la seva dependència dels fons europeus i fer-lo atractiu per les noves generacions.

27) Re-industrialització L’Estat ha de prioritzar una política d’activació econòmica de caràcter sectorial per prioritzar les inversions a les empreses dels àmbits de la indústria d’automoció de valor afegit, l’agroalimentació i les energies renovables, sectors que més inversions estrangeres atrauen i amb major capacitat d’exportació.

28) R+D fins al 2% del PIB Per modernitzar el model productiu de l’Estat la recerca i la innovació ha de ser una prioritat política de primer ordre. Per assolir el 2% del PIB cal la inversió directa de les administracions públiques i l’articulació entre empreses, universitats i centres tecnològics.

29) Inversió en talen científic Augmentarem el número i quantia de les beques predoctorals i postdoctorals per enfortir el teixiu investigador i rejovenir la plantilla de les nostres universitats.

30) Banca Pública Una veritable banca pública orientada a l’ interès general amb un doble objectiu: dotar a l’economia productiva del crèdit necessari en temps de crisi i reorientar amb el crèdit públic el model productiu en temps de bonança. El sistema financer no se’l pot controlar només amb la regulació, també cal crear una alternativa fora dels mercats privats.

31) Vot als 16 anys L’exercici del vot és la màxima expressió de la condició de ciutadania. Volem el vot als 16 per reconèixer als i les joves com a ciutadans de ple dret i per promocionar el paper actiu de la joventut a la societat.

32) Joves fins als 35 Proposem la unificació de l’edat en ajudes, tràmits i abonaments públics per a joves als 35, tal com marca l’UE.

33) Dret a morir dignament Defensem la regulació de l’eutanàsia activa com a mitjà per a poder garantir la mort digna amb el mínim patiment possible.

34) Avortament lliure Reforma de l’actual Llei de salut sexual i reproductiva i d’interrupció voluntària de l’embaràs per aconseguir novament que les noies majors de 16 anys tinguin dret a decidir sobre el seu propi cos. La formació afectiva-sexual és imprescindible.

35) Llei d’Igualtat de tracte Impulsarem una Llei d’Igualtat de Tracte que penalitzi (tipificant en el codi penal) als atacs ltgbfòbics en qualsevol de les seves expressions fent un especial incís en les agressions físiques que estan patint moltes persones del col·lectiu.

36) Memòria Històrica Defensem la Llei de Memòria Històrica i la seva aplicació exhaustiva a més d’exigir l’anul·lació dels judicis als assassinats pel franquisme i considerem necessari la restauració del seu honor.

37) NO a Ley Mordaza La Ley Mordaza és un dèficit democràtic que s’ha de derrogar. S’ha de garantir la llibertat d’expressió i manifestació, així com el dret i com la pluralitat i llibertat de premsa als mitjans de comunicació, especialment als públics. Així mateix ens posicionem radicalment en contra de les anomenades “devolucions en calents” contemplades en aquesta llei.

38) NO a la LRSAL És imprescindible derogar la llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local. Hem de defensar les competències locals, que són les que aporten, de forma més directa, la solució a les necessitats dels ciutadans i ciutadanes.

39) Despolititzar la Justícia Reformarem el Consell General del Poder Judicial, i més concretament, el seu mecanisme d’elecció, per a preservar la seva independència judicial i allunyar-nos de l’actual sistema corporativista.

40) Justícia igual per a tothom Tothom ha de ser igual davant la llei i per això eliminarem la inviolabilitat del Cap d’Estat. L’accés a la justícia ha de ser igual per a tothom i per això ha de ser universal i gratuït.

41) Llei de Costes Cal regular amb fermesa el domini públic de les costes i la preservació i restitució dels espais naturals costaners, evitant la destrucció d’hàbitats i paisatges per construccions i usos il·legals i que permeti gaudir a tota la ciutadania de l’ús democràtic de les costes i les platges.

42) Derogació de la Ley de Montes Els boscos són un patrimoni comú que s’ha de protegir de l’especulació i l’ interès econòmic depredador. S’han de promocionar les activitats responsables que permeten la reproducció i manteniments dels boscos com la silvicultura o la ramaderia.

43) Ofensiva legal per l’energia verda El model energètic ha d’evolucionar cap a la generació distribuïda d’energia verda i el foment de l’auto producció. Derogarem de l’impost al Sol i aprovarem totes les lleis necessàries per garantir la sobirania energètica.

44) Producció pública d’energia renovable L’Estat Espanyol està segrestat pel deute causat pel dèficit tarifari. Proposem la inversió en producció pública d’energia renovable per acabar amb la submissió al sector elèctric, posar fi a l’espoli tarifari i reduir la dependència energètica de país.

45) Apagada Nuclear Definitiva Hem de renunciar a l’energia nuclear i tancar totes les centrals nuclears de l’Estat sense cap tipus de pròrroga. L’energia nuclear no és més barata. Només subsidia els alts costos de seguretat sobre els pressupostos futurs. És una condemna per les properes generacions.

46) La crueltat no és cultura Cap mostra de maltractament animal pot rebre fons públics. Tota tradició o festa que maltracti animals per diversió ha de deixar de considerar-me patrimoni cultural i per tant s’han de retirar tots els reconeixements o insígnies.

47) Recuperació del Ministerio de Igualdad Crear un ministeri d’igualtat és un símbol alhora que una eina imprescindible per desenvolupar polítiques contra les desigualtats i violències de qualsevol tipus, i l’avenç moral de tota una societat diversa, plural i complexa.

48) Pacte d’Estat contra la violència de gènere Cal realitzar un acord d’Estat entre agents socials i polítics per tenir un compromís consensuat i ampli per la prevenció i l’eradicació de totes les violències envers les dones amb un pressupost i accions concretes. Proposem el reconeixement automàtic dels menors víctimes de violència de gènere com a tals.

49) La transsexualitat no és una malaltia Lluitarem perquè s’aprovi una llei que despatologitzi la transsexualitat i reconegui el dret a l’autodeterminació de gènere, seguint l’exemple de la Llei Integral de Transsexualitat aprovada pel Parlament d’Andalusia.

50) Eradicació de l’explotació sexual És necessari canviar l’estructura social de dominació que fa possible el consum sexual de les persones a través d’una legislació que persegueixi l’explotació sexual, penalitzant la compra de serveis sexuals i donant suport a les víctimes d’explotació.

51) Educar en igualtat Cal que la coeducació formi part transversal del sistema educatiu, amb accions concretes com l’assignatura de Educación para la Ciudadanía i l’obligació de fer plans de coeducació a tots els centres.

52) Millora de la imatge pública de les dones Creació d’un observatori per tal de detectar la denigració cap a les dones als mitjans de comunicació per eradicar la cosificació del cos de les dones i dignificar la seva imatge pública.

53) Dones directives Més presència de dones directives dins de l’Administració Pública i que empreses del sector privat per a mantenir l’ igualtat de gènere en la projecció pública i la presa de decisions.

54) Permisos de paternitat i adopció iguals i intransferibles S’ha d’expandir decididament una nova cultura de la coresponsabilitat on els homes han d’assumir un paper proactiu. Alhora, l’Estat ha de garantir l’accés a permisos i mesures de conciliació per homes i dones.

55) Creació de la Llei d’Igualtat Salarial On es penalitzi a totes aquelles empreses que paguin menys a les dones que als homes que realitzin una mateixa feina.

56) 7% del PIB en Educació La inversió pública en Educació d’arribar al 7% en dues legislatures. Una educació pública de qualitat és garantia de futur i de cohesió social, per això, cal un finançament públic suficient i sostenible.

57) Més professorat L’actiu més important del sistema educatiu són els seus professionals. Una taxa de reposició que garanteixi el relleu generacional a les pissarres i a la vegada permeti millorar els ratis professor-alumne és imprescindible per mantenir un sistema d’educació de qualitat.

58) Educació 0-3 anys universal, pública i gratuïta La inversió en educació per combatre les desigualtats és més efectiva com més aviat es faci, per tant res garanteix la igualtat com assegurar que tothom pot enviar els seus fills i filles a l’escola ben aviat.

59) Escola rural El dret a rebre una educació de qualitat ha de ser independent tant de qüestions econòmiques com territorials. L’escola rural és un element vertebrador imprescindible per a construir una societat on tots els seus membres ho siguin de ple dret.

60) NO a la LOMCE Entenem l’educació com un servei bàsic garantia per a la igualtat i el futur dels nostres joves. Defensem una escola pública catalana, inclusiva, laica, de qualitat, integradora i de proximitat. Qualsevol reforma educativa ha d’estar basada en el consens i el diàleg ambla comunitat educativa.

61) Sistema de Beques Integral i Equitatiu Les beques han de servir per pal·liar les insuficiències econòmiques que dificultin l’accés a la universitat, no han de ser concebudes com a premi ni com a caritat, sinó com un dret. Les beques han de contemplar totes les necessitats i costos (matricula, material, salari, transport i allotjament) de l’estudiant.

62) Beques Sèneca Reimplantarem les beques Sèneca. No pot ser que l’intercanvi entre universitats de l’Estat espanyol estigui limitada a uns pocs privilegiats que s’ho poden pagar. Hem d’afavorir que els estudiants puguin moure’s d’universitat.

63) Baixada de Taxes Universitàries Entenem la universitat com un bé comú, que és necessari un accés equitatiu i major de la població a estudis superiors per benefici del conjunt de la societat. Correspon per tant al poder públic garantir el finançament, i no a les butxaques dels estudiants.

64) Democràcia Universitària Canviarem la composició actual dels Consells Socials, a fi de què representin realment a la societat, i no a un col·lectiu molt concret i allunyat de la majoria social com obliga la Llei.

65) Gratuïtat de la Formació Professional Avançar en la qualitat a través de l’equitat donant resposta com a servei públic i contribuir a la millora de la qualificació dels treballadors i les treballadores per tal de desenvolupar-se professionalment i personalment.

66) FP Dual de qualitat Fomentar les relacions dels estudiants amb empreses on es complementi la formació i on les condicions siguin pactades i reflectides a convenis supervisats pels representants legals dels treballadors i els comitès joves, i amb la creació prèvia d’una llei d’FP dual estatal i el reconeixement legal a l’Estatut dels Treballadors. La base de la re-industrialització és la mà d’obra ben qualificada.

67) Sindicats a la FP Dual Aquestes organitzacions han de ser part fonamental en l’assessorament i supervisió dels contractes entre alumnat i empresa per tal de garantir els drets i deures equiparables als contractes de treball.

68) Sanitat Pública Eliminació de MUFACE, MUGEJU i ISFAS. Els que estiguin sota la seva cobertura, passaran a formar part del sistema públic de salut. És una incoherència que els treballadors públics es facin servir per la sanitat privada.

69) Equitat del sistema sanitari L’estat ha de garantir l’equitat del sistema sanitari on l’accés a la cartera bàsica de serveis, marcada pel consens de totes les comunitats, sigui igual per tots els ciutadans independentment d’on visquin.

70) Open data i transparència Tota informació generada per entitats finançades amb diners públics ha de poder ser accessible, utilitzada i controlada pel col·lectiu de la societat com a mesura de transparència i control. Des dels pressupostos fins als informes tècnics o les dades de recerca.

71) Control dels lobbies S’ha de controlar la relació entre lobbies i les institucions públiques per garantir la igualtat d’oportunitats a tots els actors afectats per una decisió institucional. Aprovarem una Llei de Transparència que obligui al registre de lobbies i la confecció d’informes de transparència sobre les relacions i interesso dels lobbies.

72) Llei contra la corrupció Reformarem el règim d’incompatibilitats dels càrrecs de qualsevol organisme públic. A més ampliarem el termini de prescripció dels delictes de corrupció.

73) Pressupostos participatius Realitzarem les modificacions legals perquè els Pressupostos, inclosos els Generals de l’Estat, estiguin sotmesos a mecanismes de participació per part de la ciutadania.

74) Propietat Intel·lectual Reforma de la Llei de Propietat Intel·lectual per derogar el cànon AEDE, que grava obres i continguts encara que hagin estat posats en obert pels creadors.

75) Promoció de Creative Commons Promoció de l’ús i difusió de material i obres amb llicències Creative Commons com a alternativa als abusos i re-pagaments editorials (sobretot a les universitats).

Documents adjunts

Programa Eleccions Generals 2015 JSC

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here