Dijous 28 setembre 2023
Inici Carta de Valors

Carta de Valors

 

CARTA DE VALORS JSC
La joventut del nostre país reivindica amb fermesa el dret a tenir els mecanismes
necessaris per a construir amb autonomia el seu projecte de vida amb garantia
d’èxit. Els i les joves han fet i han de fer sentir la seva veu no només en la defensa
dels seus interessos individuals sinó també mostrant la seva solidaritat i
activisme tant pels drets i les llibertats col·lectives, com per la justícia social;
demostrant, així, el seu compromís polític davant la societat. La Joventut
Socialista de Catalunya assumeix el compromís de participar activament en la
creació, defensa i difusió dels valors propis de l’esquerra catalanista al carrer, a
les institucions i allà on faci falta. Com a joves socialistes ens sentim:

Socialistes: el nostre objectiu és aconseguir una societat més justa, més social,
equitativa,eficient i sostenible on tothom col·labori entre si amb els principis de
llibertat, igualtat i solidaritat. Els ideals i principis socialistes han de conduir la
societat cap a un model econòmic sostenible on la base sigui la justícia social y
la llibertat. Per això hem de lluitar contra una societat regida només per criteris
de mercat i establir regles encaminades a aconseguir un major estat de benestar,
restituir el progrés econòmic, assegurar la sostenibilitat i el respecte a la
democràcia. Marxistes: el materialisme històric i la lluita de classes, així com la
socialdemocràcia, i altres aportacions del pensament socialista, són la base de
la nostra anàlisi de la realitat i ens proporcionen eines per entendre-la, defensar-la i canviar-la.

Demòcrates: Som joves socialistes i entenem la democràcia com la plena
igualtat d’oportunitats entre les persones. La democràcia és el millor sistema
per aconseguir el ple desenvolupament de les capacitats individuals i col·lectives
i assolir i garantir la plena igualtat i oportunitats entre totes els persones. Per a
poder aconseguir una societat mes justa, hem de defensar i difondre la divisió de
poders, els sufragi universal, el pluralisme polític, la llibertat de premsa, el
respecte pels drets humans. Volem avançar cap a una societat que faci
extensiva la presa de decisions democràtiques a tots els àmbits.

Antifeixistes: L’extrema dreta i el radicalisme cada cop estan més presents a la
nostra societat, i lluny de ser moviments anecdòtics, ja són una realitat present a
les institucions. No podem permetre que aquestes posicions guanyin més terreny,
i per això combatrem des de la no violència i l’activisme les ideologies més
reaccionàries i excloents.

Igualitaris: La característica bàsica d’una societat lliure i democràtica és el
rebuig a tot tipus de discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió,
opinió, per pertànyer al col·lectiu LGTBIQ+ o qualsevol altra condició o
circumstància personal o social. La lluita per la igualtat no només ha de ser legal,
sinó que el canvi s’ha de traslladar a la societat per a que deixin d’existir
desigualtats.

LGTBI+: Som un partit que defensa tot el col·lectiu per tal d’erradicar qualsevol
mena de discriminació per motius de gènere, sexe i orientació sexual. No, és
suficient que garantim aquesta igualtat només en l’àmbit legal, sinó que hem de
lluitar per aconseguir que sigui una igualtat real i que la societat sencera no toleri
les desigualtats que encara existeixen.

Feministes: Seguir amb l’empoderament de les dones per aconseguir que es
faci realitat l’igualtat entre homes i dones.Com a essència mateixa dela nostra
ideologia, hem de lluitar perquè aquesta sigui una realitat i no una fita en els
àmbits socials, laborals i personals; a més d’aconseguir involucrar de manera
activa al conjunt de la societat.

Republicans: Creiem en la República com a model d’Estat, sense cap monarquia
que tuteli la nostra democràcia. Perquè volem una democràcia avançada i plena
on la ciutadania sigui lliure i conscient i no es produeixin discriminacions per raó
de naixement. Una democràcia on la monarquia finalment sigui superada. Per
això els ciutadans i ciutadanes han d’escollir i poder ser escollits en igualtat
d’oportunitats per a governar legítimament a través de la sobirania popular les
seves institucions. Tot això creiem que va ser recollit en l’esperit de la Segona
República a l’any 1931 i ha de guiar el nostre republicanisme.

Laïcistes: Cal avançar cap a un Estat realment laic garantint la separació entre
qualsevol confessió religiosa i l’Estat. Totes les religions existents s’han de
tractar amb igual respecte però s’han de circumscriure a l’àmbit privat i no han
de gaudir de cap tipus de privilegi.

Ecologistes: Proclamem la necessitat de respectar i protegir el medi ambient i
de limitar l’explotació dels recursos naturals i de revertir els impactes causats a
la natura (re-naturalitzar els espais, transicionar a energia sostenible…). El
nostre desenvolupament econòmic i social ha de ser sostenible i respectuós
amb el medi natural per prevenir els efectes del Canvi Climàtic. Aquest ha de
ser el nostre compromís no només amb la nostra generació, sinó amb les
properes, ja que no hem d’hipotecar el seu futur. Som conscients de que no tenim
un segon planeta.

Pacifistes: La JSC creu i defensa un model social en un context de pau, on cap
persona, organització o Estat pugui exercir cap tipus d’imposició, ni cap forma de
violència, com a eina per aconseguir els seus objectius o ideals.

Municipalistes: Cal garantir el principi de subsidiarietat on els municipis són
l’administració més propera i la que ha de donar resposta més directa als
problemes concrets de la ciutadania. Per això, cal que es garanteixin els recursos
necessaris perquè puguin atendre a les demandes dels veïns i veïnes donant
uns serveis públics de qualitat.

Catalanistes: Catalunya és el nostre marc polític de referència i acció, la defensa
de la identitat, cultura i llengua catalanes, juntament amb l’assoliment d’un model
polític que permeti dotar-nos d’un autogovern suficient, són eixos fonamentals
de la nostra lluita compartida pel reconeixement nacional del poblecatalà.

Federalistes: L’organització territorial d’Espanya ha de ser federalista.
Considerem el federalisme el millor instrument per a la plena expressió de les
diferents identitats culturals i nacionals en un projecte comú.

Europeistes: Creiem en una Europa cohesionada social, econòmica i
políticament. La nostra implicació en la construcció europea serà incansable
per tal de que Europa camini cap a un marc constitucional que garanteixi,
mitjançant institucions polítiques fortes, la justícia social, i els drets civils per a
tota la ciutadania, en el marc de la igualtat i la millora democràtica.

Internacionalistes: La globalització de les relacions socials, polítiques i
econòmiques que s’han anat teixint en les últimes dècades han provocat una
creixent interdependència entre els diferents pobles, regions i països del món,
així com ha generat les oportunitats per organitzar-nos i coordinar-nos
internacionalment per aconseguir unes decisions més justes a nivell global.
Hem d’ enfortir i repensar les institucions internacionals per tal de poder decidir
el nostre futur col·lectiu en el procés de globalització i disminuir els seus efectes
negatius, com és la discriminació per país d’origen.

Animalistes: La defensa i la protecció dels animals és un valor intrínsec de
qualsevol societat avançada, solidària i justa. Els i les joves socialistes estem
liderant aquesta nova forma d’entendre les relacions entre els humans i la resta
d’animals amb els que convivim. Ens comprometem amb la seva protecció,
entenem i defensem els seus drets com a éssers dotats de sensibilitat i procurem
pel seu benestar. Rebutgem qualsevol maltractament, acte de violència o
utilització que es faci d’ells.

Antiracistes: Avui dia no hi ha prou amb ser “no racista”, sinó que hem de ser
antiracistes. Com a joves diversos que som, creiem fermament en la igualtat i
ens oposem radicalment a qualsevol discriminació que esdevingui pel color de
pell, el país d’origen, la cultura, la religió, les tradicions o la pertinença a qualsevol
comunitat. Per això, la JSC està compromesa amb la defensa i la garantia de la
igualtat de drets de totes les persones.

Memorialistes: Sabem d’on venim i quin es el nostre passat, per aixó, defensem
el llegat de les lluites i fites que ens han precedit i la necessitat de donar-les a
conèixer. El passat crea el present, i es la nostra feina no deixar que l’esborrin.
Per tot això, la JSC defensa la necessitat de tindre memòria històrica per tindre
unes societats més democràtiques i plurals.

Carta de valors aprovada en el 17è Congrés de la JSC